Huishoudelijk reglement
» Voor alle leden
 1. Ieder lid is verplicht het huishoudelijke reglement te lezen en dit ook strikt na te leven.
 2. Ieder lid betaalt het door de vereniging vastgestelde lidgeld. Is het lidgeld niet betaald één maand na het overhandigen van de overschrijving, dan wordt het lidgeld verhoogd met € 5. Indien de betaling dan niet is gebeurd binnen de 5 werkdagen wordt U de toegang tot de zaal ontzegd.
 3. Eenmaal het lidgeld betaald is, is het onmogelijk om dit terug te eisen.
 4. Wees tijdig aan de zaal , maar ook niet te vroeg zodat de vorige les niet wordt gestoord.
 5. Kleding : korte broek of nauw aansluitende legging,T-shirt of maillot. GEEN rokjes,tutu’s, jeansbroeken en dikke truien!
 6. Turnpantoffels zijn niet verplicht. Bij voorkeur blote voeten. Dikke sportschoenen zijn verboden!
 7. Lange haren worden samengebonden. Ingeval van neten en/of luizen is het niet toegelaten deel te nemen aan de lessen.
 8. Het dragen van juwelen is verboden
 9. T-shirts zijn verkrijgbaar in de zaal tegen de prijs van € 10,-
 10. Geen enkele toeschouwer mag de zaal betreden tijdens de oefenstonden, tenzij bij uitdrukkelijke toestemming van de dienstdoende leiding.
 11. Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en in de turnzaal.
 12. De valmatten en/of turntoestellen worden steeds door 2 personen gedragen en dus nooit over de vloer gesleept.
 13. Na elke les worden steeds alle toestellen en toebehoren op hun plaats gezet, tenzij dit uitdrukkelijk door de leiding anders wordt gevraagd.
 14. Klachten en/of ideeën kunnen altijd aan de leiding worden gemeld. Je klacht en/of idee zal in de eerst volgende vergadering worden besproken. En de uitslag zal U dan eerstdaags worden medegedeeld.
 15. De leiding bepaalt de indeling van acro en lange mat. Er wordt onder geen beding de keuze gelaten, noch aan de turners, noch aan de ouders.
 16. Lange mat en acro zijn keur(selectie)groepen. Iedereen tot en met 16jaar die tot één van deze keurgroepen behoort, moet zowel het lidgeld van de gewone groep als van de keurgroepen betalen. Er wordt eveneens verwacht dat zij deelnemen aan de gewone lessen daar zij enkel op die manier iets kunnen bijleren.
 17. Waardevolle voorwerpen worden thuis gelaten! De club is niet verantwoordelijke bij eventuele beschadiging of diefstal!
» Voor de kleuters
 1. Een zakdoek en een proper broekje komen heel vaak van pas. Zorg er tevens voor dat uw kleuter naar de wc is geweest vooraleer de les begint.
 2. De ouders brengen hun kinderen naar de zaal tot aan de deur en komen hun kleuters ook op tijd afhalen. Indien men door en of andere reden belet is dient men steeds de leiding te verwittigen.
» Voor de keurgroepen
 1. Uniform aan te schaffen d.w.z. T-shirt, maillot en trainingspak.
 2. Zo vaak mogelijk aan alle lessen deel te nemen. De wedstrijdgymnasten moeten deelnemen aan de voorgeschreven verplichte voorrondes! Na selectie deel te nemen aan het Vlaams en Belgische Kampioenschap!
 3. Indien niet wordt deelgenomen aan optredens of wedstrijden minimaal 3 weken op voorhand verwittigen! Geen deelname aan wedstrijd na inschrijving dient een doktersbriefje binnengebracht te worden.
 4. Het inschrijvingsgeld van de happening,individueel-en groepswedstrijden en wedstrijdlicentie moet zelf betaald worden door de gymnast of door de ouders!
 5. Bij inschrijving(oktober) wordt een voorschot betaald van € 25,00. Na het wedstrijdseizoen wordt een eventuele eindfactuur verrekend. De eindfactuur wordt bepaald door het aantal deelnames en boetes. Het totaal van de boetes wordt betaald door het totaal aantal wedstrijdgymnasten van het seizoen.
 6. Bij niet deelname van een wedstrijd telt de volgende regels :
 7. Verwittiging 3 weken voor de wedstrijd : geen kosten
 8. Verwittiging binnen 3 weken van de wedstrijd met doktersbriefje : betaling enkel het wedstrijdgeld
 9. Verwittiging binnen 3 weken zonder doktersbriefje : betaling wedstrijdgeld + boete van € 50
 10. Bij alle groepsactiviteiten blijven de gymnasten IN groep! Uitzonderingen worden enkel toegestaan door de aanwezige leiding.
 11. Het lidgeld moet ten laatste 15 oktober betaald zijn! Na 15 oktober : geen deelname wedstrijden!
 12. Vanaf het A-niveau moet een officieel doktersattest voor 15 november afgeleverd worden! Geen attest : geen deelname wedstrijden!
 13. Wedstrijdgymnasten zijn onderhouden aan een clubcontract! Veranderen van club kan enkel van 1 tot 30 juni of mits onderling onderleg van beide clubs!